STT Tên Cửa Hàng Địa Chỉ SĐT
01 ABC 12 Trương Công Định 0123 456 789
02 ABC 12 Trương Công Định 0123 456 789
03 ABC 12 Trương Công Định 0123 456 789
04 ABC 12 Trương Công Định 0123 456 789